Till toppen

REGLER & VILLKOR

– REXEL - KENSINGTON KAMPANJ 2018

Dessa villkor gäller för eventuella konflikter eller inkonsekvenser med annan kommunikation, inklusive reklam eller reklammaterial. Registreringsanvisningar anses vara en del av villkoren. Deltagande / inlämning av anmälningsblankett ska betraktas som godkännande av kampanjvillkoren:

Arrangör: Det här är en kampanj som skapats av: ACCO Brands. Esselte Sverige AB ansvarar för denna kampanj i Sverige. Esselte Sverige AB är ett företag registrerat i Sverige med organisationsnummer: 5566277272. Esselte Sverige AB, Sundbybergsvägen 1, 17173 Solna. Observera att registreringar som skickas till denna adress kommer inte att behandlas.

1. Kampanjen är öppen för konsumenter i Sverige som är 18 år eller äldre. Bevis på behörighet ska ges på begäran. Deltagaren måste bo i Sverige och ha en fast adress i Sverige. Undantaget är anställda och deras närmaste familj i Esselte Sverige AB och ACCO Brands, dess kunder och återförsäljare, samt andra företag eller professionella som är knutna till kampanjen, kan inte delta i kampanjen.

2. En person (deltagare) måste ha en unik e-postadress för att delta i kampanjen, en e-postadress som gäller under hela kampanjperioden. 

3. Kampanjperiod för köp av PR-produkter är: 1 juni 2018 - 30.09.18. Alla anmälningar måste lämnas in till oss senast den 31.10.19.

4. För att delta måste du ha köpt reklamprodukter (se punkt 5a) och registrera ditt köp på kampanjsidorna (kräver internetåtkomst, registreringar som skickas via e-post eller e-post kommer inte att behandlas).

5. Hur man deltar:
a) Köp en Rexcel dokumentförstörareoch få en utvald Kensington trolley/ ryggsäck:

Köp

Art nr.

Din premie

Art nr.

Rexel dokumentförstörare Auto+ 600X

2103500eua

Kensington tritrolley 17"  SecureTrek™

K98620WW

Rexel dokumentförstörare Auto+ 300X

2103250eu

Rexel dokumentförstörare Auto+ 200X

2103175eu

Rexel dokumentförstörare Mercury™ RSX1834

2105018eu

Kensington ryggsäck 15,6" SecureTrek™

K98617WW

Rexel dokumentförstörare Promax RSX1035

2100885a

Kensington ryggsäck Triple Trek™ Ultrabook™

K62591EU

b) För att skicka ett anspråk, gå till: https://www.rexeleurope.com/sv-se/ och klicka på länken "Kampanjer" (här hittar du länkar till alla aktiva kampanjer).

c) Deltagaren måste fylla i alla obligatoriska fält i registreringsformuläret. Fullständigt namn, adress, e-post, var produkten köptes och du måste också ladda upp / ta med en kopia av kvitto / faktura för inköpet (jpg, png eller PDF-fil).

d) En gång i månaden kontrolleras alla inlämnade registreringar - endast giltiga krav / registreringar kommer att få bonusavgiften per post.

e) 1 (ett) inköp av definierade PR-produkter ger dig rätt att marknadsföra 1 (ett) krav på att ta emot specifika gåvor.

f) Under kampanjperioden är det möjligt att registrera ett (en) köp av var och en av kampanjprodukterna (se punkt 5a).

6. Krav på gemensamma / grupperingar från företag, konsumentgrupper, tredje part, syndikat, makron eller andra automatiserade registreringar / krav som inte uppfyller villkoren för denna kampanj diskvalificeras och kommer inte att behandlas vidare. Om det är uppenbart att en deltagare använder dator (er), program eller skript för att kringgå detta villkor för att skapa ytterligare krav på ett sätt som inte överensstämmer med kampanjens syfte, kommer dess krav att diskvalificeras och kommer att förklaras ogiltigt


7. På begäran kan deltagare som har lämnat in fordringar lämna in faktura / kvitto. Deltagarna måste behålla sin ursprungliga faktura / kvitto (visar köp av PR-produkter), hela kampanjperioden (bild eller skannad kopia är inte giltig som bevis på verifiering). Varje anmälan måste ha en tillhörande unik faktura. Om en deltagare har köpt flera kampanjprodukter under kampanjperioden måste en faktura / kvitto per anmälan / anmälan lämnas in (inlämnad).

8. En gång i månaden kommer arrangören att granska alla mottagna inlägg. Om ofullständiga / ofullständiga registreringar eller registreringar hittas som inte är godkända av alla skäl kommer e-post att skickas till dem (skickas till den e-postadress som anges i registreringsformuläret), som antingen begär mer information, bevis eller information om varför kravet inte är godkänt.

9. Godkända registreringar får normalt gåvan inom 50 dagar efter det att anmälningsformuläret har skickats via kampanj sidan. Arrangören förbehåller sig rätten till vanligt brev och att gåvorna har kommit till leveransplatsen.

10. Presenten skickas till den postadress som anges i registreringsformuläret. (Det är svararens ansvar och se till att informationen som fylls i är korrekt.)

11. Det är svarandens ansvar att se till att all information i registreringsblanketten är korrekt genomförd. Ett svar från respondenten kan leda till att anspråket anses vara ogiltigt. Arrangören är inte ansvarig för att en respondent gör ett försenat krav på att få en present om e-posten från arrangören inte lästes / respekteras i tid.

12. Inga kontanter eller andra alternativa gåvor finns tillgängliga, förutom omständigheter utanför organisatörens kontroll. Arrangören förbehåller sig rätten att ersätta presenten med liknande gåvor av samma eller högre värde om den givna presenten inte längre är tillgänglig. Presenten skickas till den person som har köpt och registrerat på kampanjen. Gåvan kan inte bytas helt eller delvis för pengar. Ytterligare försäljning av reklamprodukter eller present är inte tillåtet.

13. Arrangören förbehåller sig rätten att kontrollera alla inlämnade registreringar / krav, inklusive, men inte begränsat till, att begära ytterligare adress / företag och identitetsuppgifter (respondent måste svara på ett tillfredsställande sätt inom 14 dagar). Underlåtenhet att svara, felaktig, vilseledande information eller otillräcklig dokumentation kan ge upphov till diskvalificering (fordran kan ogiltigförklaras). Om det finns misstanke om avsiktligt försök fusk / bedrägeri och olaglig försök förvärv av bonus gåva eller brott mot dessa villkor kan respondenten diskvalificeras och nekas att delta i framtida kampanjer.

14. Vissa företag har regler för att få bonusgåvor. Deltagarna ansvarar för att bolagets regler och riktlinjer införs för att kunna avgöra om de ska delta i denna kampanj.

15. Allmänt: Arrangören tar inget ansvar för skador som är missriktad, förlorade, försenade, skadade eller förstörda under leverans på grund av datorfel, virus, fel, förseningar eller andra skäl, eller för de kostnader som är förknippade med registreringen. Bevis på försändelse är inget bevis på kvitto. Arrangören ansvarar inte för fel, saknas eller felaktig information som lämnats av respondenten i registreringen

16. Arrangören förbehåller sig rätten att vägra fordringar som anses ha åsidosat villkoren för kampanjen.

17. Varje försök medvetet skada till arrangören / kampanjens webbplats eller informationen på den eller försöka underminera den legitima driften av marknadsföring kan vara ett brott mot straffrättsliga och civilrättsliga lagar. Arrangören förbehåller sig rätten att söka högsta möjliga ersättning för någon person eller organisation som försöker något sådant, oavsett om det är framgångsrikt eller inte.

18. Eventuella skattemässiga konsekvenser av mottagandet av bonusen är mottagarens ansvar.

19. Om denna kampanj av någon anledning inte kan genomföras i den form den är avsedd på grund av störningar, datorvirus, nätverksfel, fel, manipulering, obehöriga ingrepp, bedrägeri, tekniska fel eller andra orsaker som ligger utanför arrangörens kontroll och som förstöra eller påverka administrationen, säkerhet, rättvisa, integritet eller korrekt genomförande av denna kampanj, arrangören diskretion ändra eller upphäva gåva transmission, rita eller ogiltiga inlämnade registreringar. Om en handling, underlåtenhet, händelse eller omständighet inträffar som ligger utanför rimlig kontroll av promotorn och som hindrar Promoter att följa kampanjens villkor är arrangören ansvarar inte för underlåtenhet att fullgöra eller försening i att utföra sina åtaganden.

20. Promotorn och dess närstående myndigheter och företag är inte ansvariga för någon förlust (inklusive, men inte begränsat till, indirekta, särskilda eller följdskador eller utebliven vinst), kostnader eller skador som uppstår eller upprätthållas (oavsett om de uppstår till följd av persons oaktsamhet) i samband med denna kampanj, godtagande eller användning av gåvan, med undantag för ansvar som inte kan uteslutas enligt lag (inklusive personskada, dödsfall och bedrägeri), i vilket fall ansvar är begränsat till den lagstadgade minimiersättning.

21. Endast giltiga registreringar accepteras. Alla registrerade uppgifter och inköpsbevis är föremål för verifikationskrav.

22. Försök att kräva gåva flera gånger för samma köp kommer att diskvalificeras och om det ser ut som avsiktligt försök bedrägeri, har personen lämnat registreringen även diskvalificeras från framtida kampanjer kommer alla påståenden om deltagaren sedan ogiltigförklara.

23. Bestämmelser och beslut som organisatören fattat i alla frågor som hör samman med denna kampanj anses vara slutgiltiga. Arrangören förbehåller sig rätten, med rimligt utrymme att: - Diskvalificera deltagare vars beteende strider mot kampanjens avsikt, och alla påståenden från deltagaren kommer då att deklareras ogiltiga. - Deklarera fordringar som ogiltiga till följd av fel i tryck, produktion och / eller distribution (inklusive men inte begränsat till fel / fel på organisatörens hemsida eller annat tryckt material).

24. Om något av dessa föremål visar sig vara olagligt, ogiltigt eller på annat sätt inte verkställbart, måste de skäras och avlägsnas medan resterande föremål följs och observeras.

25. Eventuella frågor om den juridiska tolkningen av dessa Villkor kommer att grunda sig på lagar och förordningar i det aktuella landet, men domstolarna i Sverige har exklusiv behörighet i alla tvister.

26. Dataskydd: Organisatören använder endast de personuppgifter som lämnats för att hantera kampanjen och utan annat syfte om vi inte har ditt samtycke. Din personliga information kommer alltid att vara konfidentiell och i enlighet med alla tillämpliga dataskyddslagar i det relevanta deltagarländerna. För arrangörens sekretesspolicy, besök https://www.accobrands.com/sv/gb/2410/privacy policy. Du kan begära tillgång till din personliga information eller göra ett fel genom att skicka ett mail till: AccoSverige@acco.com med ämnet "Rexel-Kensington Campaign 2018" och säg vad förfrågan handlar om. Genom att delta i kampanjen godkänner du användningen av dina personuppgifter enligt beskrivningen här. Du kan dock när som helst dra tillbaka ditt samtycke och kräva alla uppgifter om dig raderade. Du skickar då ett mail till: AccoSverige@acco.com med ämnet "Ta bort data som är kopplade till Rexel-Kensington-kampanjen 2018". Vi noterar att du inte kommer att kunna delta i kampanjen (du vill inte ta emot presenten eller kan delta i kampanjpromotion). Den enda data som används efter kampanjen har upphört är din e-postadress om du har verifierat att du vill få ett nyhetsbrev. Du kan när som helst avsluta nyhetsbrevet "prenumeration" via en länk när du får nyhetsbrevet.