Til toppen

VILKÅR OG BETINGELSER

– REXEL – CASHBACK KAMPAGNE 2020


Disse vilkår gælder ved eventuelle konflikter eller uoverensstemmelser med anden parts kommunikation, inklusiv reklame- eller reklamemateriale. Registrerings-instruktioner anses at være en del af vilkårene. Deltagelse/indsendelse af registreringsskema er at anse som accept af kampagnens vilkår og betingelser:

Arrangør: Dette er en kampagne produceret af: ACCO Brands. Esselte ApS står som ansvarlig part for denne kampagne i Danmark. Esselte ApS er et selskab registreret i Danmark, med CVRnr.: 73404517. Esselte Danmark ApS, Smedeholm 10, 2730 Herlev. Registrering sendt til denne postadressen bliver ikke behandlet.

1.   Kampagnen er åben for forbrugere i Danmark, som er over 18 år. Bevis på berettigelse skal gives på forespørsel. Deltageren skal bo i Danmark og have en fast adresse i Danmark. Undtaget deltagelse er ansatte og deres nærmeste familie i Esselte ApS og ACCO Brands, disses kunder og forhandlere samt andre virksomheder eller fagpersoner tilknyttet kampagnen.

2.    En person (deltager) skal have egen e-mail for at kunne deltage i kampagnen, som er gyldig hele kampagneperioden.  

3.  For at modtage din gave skal du have købt og registreret købet indenfor de angivne frister: Kampagneperioden er: 01.09.2020 -31.12.2020. Alle registreringer skal være indsendt til os senest 04.01.2021. 


4.    For at deltage skal du have købt kampagneprodukterne (se punkt 5a) og registreret dit køb på kampagnesiderne (kræver internet adgang, registreringer sendt per post eller e-mail vil ikke blive behandlet). 

5.    Sådan deltager du: 

a) Køb en af følgende Rexel makuleringsmaskiner og få cashback:

Makulator Rexel Auto+ 750X 4x40mm P4

Få 970 kr. tilbage

Makulator Rexel Auto+ 750M 2x15mm P5

Få 1100 kr. tilbage

Makulator Rexel Auto+ 600X 4x40mm P4

Få 480 kr. tilbage

Makulator Rexel Auto+ 600M 2x15mm P5

Få 560 kr. tilbage

Makulator Rexel Auto+ 300X 4x40mm P4

Få 370 kr. tilbage

Makulator Rexel Auto+ 300M 2x15mm P5

Få 450 kr. tilbage

Makulator Rexel Auto+ 130X 4x40mm P4

Få 110 kr. tilbage

Makulator Rexel Auto+ 130M 2x15mm P5

Få 150 kr. tilbage

Makulator Rexel Momentum X420 P4

Få 190 kr. tilbage

Makulator Rexel Momentum X415 P4

Få 75 kr. tilbage

Makulator Rexel Momentum M510 P5

Få 110 kr. tilbage

Makulator Rexel Momentum M515 P5

Få 220 kr. tilbage

 


b) For at indsende en registrering gå til: https://www.rexeleurope.com/da-dk og klik på linket «Kampagne» (her finder du alle aktive kampagner).  

c) Deltageren skal udfylde alle obligatoriske felter i registreringsskemaet: Navn, adresse, e-mail, hvor produktet er købt og afslutningsvis uploade en kopi af kvitteringen/faktura for købet (jpg, png eller PDF fil).

e) 1 (et) køb af definerede kampagneprodukter giver ret til at gøre 1 (et) krav om kampagnens gældende gave.  

f) I kampagneperioden er det muligt maksimalt at registrere 1 (et) køb af hver af de forskellige kampagneprodukter (se punkt 5a).

6.   Fælles-/grupperegistreringer fra virksomheder, forbrugergrupper, tredjeparter, syndikater, makroer eller andre automatiserede registreringer, som ikke opfylder vilkår og betingelser for denne kampagnen, bliver diskvalificeret og vil ikke blive behandlet yderligere. Hvis det er tydelig, at en deltager bruger datamaskine(r), programmer eller skripts for at omgå denne betingelse, og dermed kunne gøre yderligere krav på en måde, som ikke stemmer overens med kampagnens formål, vil dennes registreringer/krav blive diskvalificeret og erklæret ugyldig.

7.    På forespørsel må deltagere, som har indsendt registreringer kunne fremlægge original faktura/kvittering. Deltagere skal beholde den originale faktura/kvittering (som beviser købet af kampagneprodukterne) hele kampagneperioden (billeder eller scannet kopi er ikke gyldig som bevis ved kontrol). Hver registrering skal have en tilhørende unik faktura. Har en deltager købt flere kampagneprodukter i kampagneperioden, skal der indsendes en faktura/kvittering per krav/registrering.  


11.    Det er respondentens ansvar at påse, at al information i registreringsskemaet er korrekt udfyldt. Svarundladelse fra respondenten kan føre til, at kravet anses som ugyldigt. Acco Brands er ikke ansvarlig for at en respondent gør en registrering for sent, såfremt en e-mail fra arrangøren ikke er blevet læst/besvaret i tide.

12.    Ingen kontanter eller andre alternative gaver er tilgængelig, undtagen er eventuelle omstændigheder udenfor arrangørens kontrol. Arrangøren forbeholder sig retten til at erstatte gaven med lignende gaver af samme eller højere værdi, hvis den angivne gaven ikke længere er tilgængelig. Gaven sendes til den, som har købt og registreret sig på kampagnesiden. Gaven kan ikke helt eller delvis byttes til kontanter. Videresalg af kampagneprodukterne eller gaven er ikke tilladt.

13. Arrangøren forbeholder sig retten til at kontrollere alle indsendte registreringer, herunder, men ikke begrænset til, at anmode om yderligere adresse / virksomheds- og persondetaljer (respondenten skal besvare efterfølgende spørgsmål indenfor 14 dage). Manglende svar, urigtige, vildledende oplysninger eller utilstrækkelig dokumentation kan give anledning til diskvalifikation (registrering erklæres ugyldigt). Hvor der er mistanke om bevidst forsøgt snyd / bedrageri og ulovlig erhvervelse af bonusgave, eller overtrædelse af disse vilkår og betingelser kan respondenten blive diskvalificeret og nægtet deltagelse i fremtidige kampagner.

14. Nogle virksomheder har regler for at modtage bonusgaver. Deltagerne er ansvarlige for at overholde virksomhedens regler og retningslinjer, og derudfra selv afgøre, om de vil deltage i denne kampagne.

15. Generelt: Arrangøren påtager sig intet ansvar for registreringer, der er fejladresserede, mistede, forsinkede, beskadigede eller ødelagte under levering på grund af computerfejl, virus, generelle fejl, forsinkelser eller andre årsager. Samme er gældende for eventuelle omkostninger forbundet med registreringen. Bevis for forsendelse er ikke bevis for modtagelse. Arrangøren er ikke ansvarlig for fejl, manglende eller unøjagtige oplysninger fra respondenten i registreringen.

16. Arrangøren forbeholder sig ret til at afvise registreringer, der anses for at være i strid med vilkår og betingelser for kampagnen.

17. Ethvert bevidst forsøg at skade arrangørens / kampagnens hjemmeside eller oplysningerne på dette, eller forsøge at underminere den legitime drift af kampagnen kan være en overtrædelse af straffe- og civile love. Arrangøren forbeholder sig ret til at søge den højest mulige kompensation for enhver person eller organisation, der forsøger noget sådant, uanset om det er vellykket eller ej.

18. Eventuelle skattemæssige konsekvenser ved af modtagelsen af ​​bonus er modtagerens eget ansvar.

19. Hvis denne kampagne af en eller anden grund ikke kan gennemføres i den form det var hensigten på grund af interferens, computervirus, netværk svigt, funktionsfejl, manipulation, uautoriseret indgreb, bedrageri, tekniske fejl eller andre årsager uden for arrangørens kontrol, og som ødelægger eller påvirker administration, sikkerhed, retfærdighed, integritet eller korrekt udførelse af denne kampagne, kan arrangøren efter skøn ændre eller suspendere gave transmission, registrering eller ugyldige indsendte registreringer. Hvis en handling, udeladelse, begivenhed eller omstændighed indtræffer, som ligger udenfor rimelig kontrol af arrangøren, og som forhindrer arrangøren i at overholde kampagnens vilkår og betingelser, er arrangøren ikke ansvarlig for manglende eller forsinkelse i at udføre sine forpligtelser overfor slutbruger.

20. Arrangøren og dens tilknyttede agenturer og virksomheder er ikke ansvarlig for tab (herunder, men ikke begrænset til, indirekte, særlige eller følgeskader, eller tab af fortjeneste), udgifter eller skader, der opstår eller opretholdes (uanset om de opstår som følge af persons uagtsomhed) i forbindelse med denne kampagne, accept eller brug af gaven, med undtagelse af ethvert ansvar, som ikke kan udelukkes ved lov (herunder personskade, død og bedrageri), i hvilket tilfælde ansvar er begrænset til den lovpligtige minimumløn.

21. Kun gyldige registreringer accepteres. Alle registrerede oplysninger og købsbevis er underlagt krav om kontrol.

22. Forsøg på at kræve gave flere gange for den samme køb vil blive diskvalificeret. Ser det ud som bevidst forsøg på bedrageri, bliver den person, der har indsendt registreringen også diskvalificeret fra fremtidige kampagner, og alle registreringer eller krav fra deltageren vil derefter erklæres ugyldige.

23. Bestemmelser og beslutninger truffet af arrangøren i alle spørgsmål i forbindelse med denne kampagne anses at være endegyldige. Arrangøren forbeholder sig ret til ved rimelige skøn at: Diskvalificere enhver deltager, hvis adfærd er i strid med kampagnens hensigt, samt eventuelle krav, som deltageren derefter vil ophæve. Ydermere erklære krav ugyldige som følge af fejl i print, produktion og / eller distribution (herunder men ikke begrænset til fejl / mangler på arrangørens hjemmeside eller andet trykt materiale).

24. Hvis nogen af ​​disse vilkår viser sig at være ulovlige, ugyldige eller på anden måde ikke håndhævelige, skal de fjernes, mens de resterende vilkår stadig opretholdes, overholdes og observeres.

25. Eventuelle spørgsmål vedrørende den juridiske fortolkning af disse Vilkår er baseret på love og bestemmelser i det pågældende land, men domstolene i Danmark har enekompetence i enhver tvist.

26. Databeskyttelse: Arrangøren vil kun bruge de personlige oplysninger, der er indsendt til at styre kampagnen. Der forekommer intet andet formål med data registreret, medmindre vi beder om yderligere samtykke herfor. Dine personlige oplysninger vil altid være fortrolige og i overensstemmelse med alle gældende databeskyttelseslove i det relevante deltagelsesland. Gå til https://www.accobrands.com/en/gb/2410/privacy-policy for arrangørens retningslinjer for personværn. Du kan bede om adgang til dine personoplysninger, eller få fejl rettet ved at sende en e-mail til: kundesupportdk@acco.com med emnefeltet «dataoplysninger Rexel-cashback kampagne 2020» og skrive udførlig forklaring af, hvad henvendelsen omhandler. Ved at deltage i kampagnen accepterer du brugen af dine personlige data, som beskrevet herover. Du kan imidlertid når som helst trække dit samtykke tilbage og kræve at alle data om dig slettes. Du sender da en e-mail til: kundesupportdk@acco.com med emnefeltet "Slet min data i forbindelse med Rexel-Cashback kampagne 2020". Vi gør opmærksom på, at du da ikke kan deltage i kampagnen (du vil ikke modtage din gave, eller kunne deltage i evt. kampagnelodtrækning). Den eneste data, som bliver brugt efter at kampagnen, er afsluttet er din e-mail, såfremt du har krydset af, at du ønsker at modtage nyhedsbreve. Du kan når som helst afmelde dig vores nyhedsbreve via en link, som du ser fremgå af alle udsendte nyhedsbreve.