Hore

Pravidlá súťaže Rexel „Momentum a darček Kensington“

1)    Usporiadateľom a technickým správcom spotrebiteľskej súťaže je ESSELTE, s.r.o., V Lužích 818, 142 00  Praha 4 – Libuš, Česká republika, IČO: 25107721 (ďalej len „Usporiadateľ“)

2)    Názov spotrebiteľskej súťaže: "REXEL SÚŤAŽ - Momentum a darček Kensington " (Ďalej len "Súťaž")

3)    Súťaž prebieha od 1.7.2019 do 31.12.2019. V prípade, že budú vyčerpané zásoby darčekov venovanej do Súťaže pred 31.12.2019 bude Súťaž ukončená.

4)    Podmienkou účasti v Súťaži je:

a)    Zakúpenie vybraného výrobku Rexel. V Súťaži sú nasledujúce výrobky:
Kód výrobku        Název výrobku

2104577EU         Skartovačka Rexel Momentum M515
2104576EU         Skartovačka Rexel Momentum X415
2104578EU         Skartovačka Rexel Momentum X420
2104575EU         Skartovačka Rexel Momentum M510

 b)    Vyžiadanie ceny prostredníctvom súťažného formulára, nahraním nákupného dokladu na súťažnej stránke https://www.rexeleurope.com/sk-sk/promotions/momentum-buy--get-promotion/) a súhlasením s týmito pravidlami. Nahraný nákupný doklad musí byť zreteľne čitateľný.

 

5)    Na súťaži sa smie zúčastniť iba fyzická osoba s prechodným alebo trvalým bydliskom v Českej alebo Slovenskej republike, ktorá si kúpi súťažný Výrobok v Českej alebo Slovenskej republike (ďalej len „Účastník“). Doručovanie cien mimo Českej alebo Slovenskej republiky nie je možné.

6)    Pri splnení všetkých podmienok si môže Účastník vybrať jeden z troch variantov darčekov (ďalej len "Darček"):

a) Čítačka odtlačkov prstov VeriMark Kensington
b) Batoh na notebook Kensington
c) Stojan na notebook s bezdrôtovou Qi nabíjačkou Kensington

7)    V súťaži je k dispozícii obmedzený počet garantovaných Darčekov. Celkom 100 ks. V prípade vyčerpania Darčekov pred 31.12.2019, bude Súťaž ukončená.

8)    Každý Účastník môže získať maximálne 1 výhru.

9)    Výhra bude výhercovi zaslaná 4 týždňov od správneho vyplnenia súťažného formulára.

10) Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť o pravosti nákupných dokladov nahratých pri vyplňovaní súťažného formulára.

11) Výhry budú výhercom zaslané poštou na adresu uvedenú pri registrácii do Súťaže. Pokiaľ bude výhra vrátená ako nedoručiteľná z dôvodu chybnej adresy či výhercom neprevzatá, prepadá výhra v prospech Usporiadateľa.

12) Pri nákupe na účet inej fyzickej či právnickej osoby sa možno zúčastniť len s jej súhlasom.

13) Na súťaži sa nesmú zúčastniť zamestnanci Esselte, s.r.o., a ich rodinní príslušníci, zamestnanci predajcov výrobkov spoločnosti Esselte a ich rodinní príslušníci, ani ďalší distribútori Esselte výrobkov a ich rodinní príslušníci.

14) Usporiadateľ si vyhradzuje právo zverejniť mená a fotky výhercov na účely publicity Súťaže a na propagačné účely usporiadateľa a výhercovi tým nevzniká žiadny nárok na honorár.

15) Usporiadateľ nezodpovedá za poškodenie cien počas dopravy. Usporiadateľ nezodpovedá za tlačové chyby.

16) Usporiadateľ si vyhradzuje právo tieto pravidlá kedykoľvek upraviť alebo Súťaž predbežne ukončiť.

17) V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (GDPR) tu informujeme účastníkov tejto súťaže o základných podmienkach spracovania ich osobných údajov a ich právach:

a)    Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa: ESSELTE, s.r.o., IČO 25107721, spisová značka  C 50233 vedená na Mestskom súde v Prahe, Sídlo: Praha 4, V Lužích 818, PSČ 142 00;

b)    Rozsah spracovávaných údajov: V rozsahu registrácie do tejto súťaže

c)    Účely spracovania: Usporadúvanie tejto súťaže

d)    Právny základ pre spracovanie: Plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) uvedeného Nariadenia

e)    Obdobie, počas ktorého budú osobné údaje uložené: V čase nevyhnutnom na usporadúvanie súťaže, u výhercov v čase danom zákonom

f)     Poučenie subjektu údajov: Súhlas nie je povinný, bez neho sa však nie je možno na tejto súťaži zúčastniť a čerpať výhody s tým spojené. Máte právo na prístup k osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, poprípade obmedzenie spracovania. Máte právo vzniesť u prevádzkovateľa námietku proti spracovaniu a právo na prenositeľnosť údajov. Máte právo odvolať kedykoľvek súhlas, a to oznámením prevádzkovateľovi, ktoré možno uskutočniť buď listom, telefonicky, alebo e-mailom na kontaktoch vyššie uvedených. Máte právo podať sťažnosť na dozornom úrade, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.