Hore

Propagačná akcia Rexel na skartáciu dokumentov - Efektívnosť pri ochrane súkromia

  

PRAVIDLÁ ÚČASTI
 

1. Organizátorom propagačnej akcie Efektívnosť pri ochrane súkromia, zameranej na skartáciu dokumentov (ďalej len: „Propagačná akcia“) je spoločnosť ESSELTE Kft. (sídlo: 1133 Budapest, Váci út 76., IČO: Cg. 01-09-563099, DIČ: 12186806-2-41, ďalej len: „Organizátor”)

 

2.  Propagačná akcia potrvá od 00 hod. 00 min. 1. apríla 2019 do 23 hod. 59 min. 30.   júna 2019 (ďalej len: „Trvanie propagačnej akcie”).

 

3. Účastníci: 

Propagačnej akcie sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá má bydlisko alebo miesto pobytu v Maďarsku a nie je vylúčená z okruhu účastníkov (ďalej len: „Účastník“).

Propagačnej akcie sa nemôžu zúčastniť zamestnanci spoločnosti Esselte Kft. a ich blízki príbuzní definovaní v § 8:1 ods. (1) bod 1 zákona č. V z roku 2013 o Občianskom zákonníku, ako aj vlastníci obchodných jednotiek a zamestnanci týchto jednotiek, v ktorých sú k dispozícii produkty, ktorých sa Propagačná akcia týka.

 

4. Podmienky účasti na Propagačnej akcii:

4.1. Propagačnej akcie sa môžete zúčastniť každý, kto v priebehu trvania propagačnej akcie:

v maďarskej sieti predajcov kúpi najmenej 1 kus propagovanej skartovačky Rexel Auto + („Produkt“, zoznam produktov, ktorých sa propagačná akcia týka je uvedený v Prílohe 1); a na webovej stránke www.rexeleurope.com/hu-hu (ďalej len: „Webová stránka“) zaregistruje svoje celé meno, adresu, e-mailovú adresu a nahrá doklad o kúpe (ďalej len: „Registrácia“), Zaškrtnutím príslušného políčka súhlasíte so všetkými podmienkami uvedenými v týchto Podmienkach (ďalej len: „Podmienky“) a súhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov v súlade s týmito Podmienkami.  

 

4.2. Každý Účastník je povinný uchovať doklad, resp. faktúru o kúpe Produktu určeného v bode 4.1 v nepoškodenom a dobre čitateľnom stave po dobu 90 (deväťdesiatich) kalendárnych dní po skončení Propagačnej akcie, pretože Organizátor môže overiť oprávnenosť na darček resp. miesto nákupu.

 

4.3.    Účastníkov, ktorí poskytli nepravdivé údaje môže Organizátor z Propagačnej akcie vylúčiť

 

4.4.    Organizátor berie do úvahy len tie Registrácie, ktoré boli vykonané Účastníkmi poskytujúcimi ich vlastné osobné údaje.

 

5. Darček

5.1.     Počas trvania Propagačnej akcie dostanú Účastníci zodpovedajúci podmienkam uvedeným v pravidlách súťaže stolnú lampu Leitz Style Smart LED (voliteľne čiernu alebo modrú) alebo cestovnú tašku s kolieskami Leitz Complete (voliteľne čiernu alebo modrú) (ďalej len: „Darček“):

 

5.2     Účastník je oprávnený dostať toľko Darčekov, koľko Produktov nakúpil počas trvania Propagačnej akcie. Pre každú žiadosť o darček je potrebná nová registrácia. Jeden Účastník si môže počas trvania propagačnej akcie uplatniť nárok na maximálne 3 darčeky.

 

5.3.    Darček je neprenosný a nemožno ho vymeniť za hotovosť.

 

5.4.    Darček bude doručený Organizátorom na adresu uvedenú pri Registrácii, v období od 15. apríla do 31. júla 2019. Ak bude pokus o doručenie neúspešný 2-krát, Účastník si môže Darček vyzdvihnúť osobne vo vyššie uvedenom sídle Organizátora do 20. augusta 2019 počas pracovnej doby.

 

6.  Daňové a iné poplatky:

Účastníci nepodliehajú žiadnej povinnosti platby dane z príjmov fyzických osôb v súvislosti s Darčekom, ale znášajú náklady, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s prevzatím Darčeka (napr. cestovné náklady na miesto odovzdania výhry, atď.).

 

7.  Ochrana súkromia, osobné práva:

7.1     Účasť na tejto Propagačnej akcii je dobrovoľná. Účasť je však podmienená výslovným súhlasom Účastníkov k tomu, že Organizátor bude ich osobné údaje, ktoré mu poskytli, spravovať pre kontaktné a administratívne účely. Registračné číslo Organizátora: NAIH-59066/2012.

7.2.    Organizátor ručí za to, že správa osobných údajov a ich spracovanie budú vykonané plne v súlade s platnými právnymi predpismi. Organizátor poskytne Účastníkovi možnosť vyžiadať si informácie o správe svojich osobných údajov, požiadať o ich vymazanie alebo opravu na nasledujúcich adresách: 1133 Budapest, Váci út 76. alebo na e-mailovej adrese hungarymarketing@acco.com

7.3.    Účastník berie na vedomie, že ak požiada o vymazanie údajov potrebných na realizáciu Propagačnej akcie pred odovzdaním Darčeka, povedie to k jeho vylúčeniu z Propagačnej akcie.

7.4.    Akceptovanie zasielania newsletterov NIE JE podmienkou účasti na Propagačnej akcii.

 

8.  Ďalšie ustanovenia

8.1.    Za akýkoľvek nedostatok/chybu Ponuky (napr. preklep v mene, adrese alebo nesprávny, resp. nepravdivý údaj, atď.), za nedoručenie alebo oneskorené doručenie Darčekov - okolnosti mimo kontroly Organizátora - alebo za škody spôsobené počas doručovania Organizátor nepreberá žiadnu zodpovednosť.

8.2.    Organizátor nepreberá žiadnu zodpovednosť za kvalitu Darčekov, Účastník si môže uplatniť takýto nárok voči výrobcovi alebo distribútorovi Darčeka v platnom právnom rámci.

8.3.    Organizátor vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek externé, tzv. SQL útoky na Webovú stránku alebo na servery, ktoré ju prevádzkujú, resp. za útoky na telefónnu sieť, v prípade zlyhania. Ak teda Účastníci súťažnej hry dostanú nesprávne systémové správy v dôsledku útoku na Webovú stránku alebo server alebo serverovú sieť, Organizátor nepreberá žiadnu zodpovednosť za takéto prípady.

8.4.    Organizátor si vyhradzuje právo na to, že ak zistí akúkoľvek (počítačovú) manipuláciu, hromadne generované kódy zo strany Účastníka alebo akékoľvek správanie, ktoré je porušujúce alebo nezlučiteľné s duchom Propagačnej akcie, alebo sa vyskytne dôvodné podozrenie z takéhoto správania, Účastníka vylúči z Propagačnej akcie s okamžitou účinnosťou.

8.5.    Ak Účastník zatvorí okno prehliadača počas nahrávania údajov, alebo ak dôjde k prerušeniu spojenia (z akéhokoľvek dôvodu) so serverom Webovej stránky, Organizátor nepreberá žiadnu zodpovednosť za stratu údajov.

8.6.    Organizátor vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za vady Webovej stránky vzniknuté z dôvodov, ktoré sa vymykajú jeho kontrole, počas ktorých sa Webová stránka nedá používať alebo je možné ju používať len obmedzene, ale okamžite prijme všetky potrebné opatrenia na čo najrýchlejšie odhalenie a odstránenie príčiny poruchy.

8.7.    Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť Podmienky v odôvodnených prípadoch. Informácie v tejto súvislosti Organizátor zverejní na Webovej stránke, pričom budú mať rovnakú publicitu ako ostatné oznámenia týkajúce sa Propagačnej akcie.

 

Príloha č. 1

Produkty propagačnej akcie

Číslo položky                Označenie

2103250EU                     Skartovačka s priečnym rezom Rexel Auto+ 300X

 

2103250EUS                  Skartovač Rexel Auto+ SmarTech 300X

 

2104300EU                     Skartovačka s priečnym mikrorezom Rexel Auto+ 300M

 

2103500EUA                   Skartovačka s priečnym rezom Rexel Auto+ 600X

 

2103500EUS                   Skartovač Rexel Auto+ SmarTech 600X

 

2104500EUA                   Skartovačka s priečnym mikrorezom Rexel Auto+ 600M

 

2103750EU                     Skartovačka s priečnym rezom Rexel Auto+ 750X

 

2103750EUS                   Skartovač Rexel Auto+ SmarTech 750X

 

2104750EU                     Skartovačka s priečnym mikrorezom Rexel Auto+ 750M