Ugrás az oldal tetejére

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT

 

1. A Rexel Secure "Az íróasztal nem létkérdés, az adatbiztonság igen" iratmegsemmisítő promóció (továbbiakban: Promóció”) szervezője az ESSELTE Kft. (székhelye: 1139 Budapest, Lomb utca 37-39., cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-563099, adószáma: 12186806-2-41, a továbbiakban: a „Szervező”)

2. A Promóció 2022. május 2. napján 00 óra 00 perctől 2022. augusztus 30. napján 23 óra 59 percig tart (a továbbiakban a „Promóció időtartama”).

3. Résztvevők:

A Promócióban minden olyan természetes személy részt vehet, aki Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és nem esik a részvételből kizártak körébe (továbbiakban: a „Résztvevő”). A Promócióban nem vehetnek részt az Esselte Kft. dolgozói és mindezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint azon kereskedelmi egységek tulajdonosai és az egységek munkavállalói valamint azok közeli hozzátartozói, amelyekben a Promócióban érintett termékek kaphatók.

4. A Promócióban való részvétel feltételei:

4.1. A Promócióban az vehet részt, aki a Promóció időtartama alatt:

  • a magyarországi viszonteladói hálózatban legalább 1db promóciós Rexel Momentum iratmegsemmisítőt („Termék”, a promóciós termékek listáját az 1. sz. melléklet tartalmazza) vásárol; és
  • a www.rexeleurope.com/hu-hu weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) a teljes neve, lakcíme, e-mail címe megadásával, valamint a vásárlást igazoló bizonylat feltöltésével regisztrál (a továbbiakban: a „Regisztráció”), a megfelelő mező bejelölésével elfogadja a jelen Részvételi szabályzatban („Szabályzat”) írt valamennyi feltételt és hozzájárul személyes adatainak a jelen szabályzatban foglaltak szerinti kezeléséhez

4.2  Minden Résztvevő köteles a Promóció végét követő 90 (kilencven) naptári napig sértetlenül és jól olvasható módon megőrizni a 4.1. pontban meghatározott Termék vásárlását igazoló számlát, blokkot, mert a Szervező az Ajándékra való jogosultságot, illetve a vásárlás helyét ellenőrizheti.

4.3. A Szervező a nem valós adatokat megadó Résztvevőket kizárhatja a Promócióból

4.4. Szervező kizárólag azokat a Regisztrációkat tekinti érvényesnek, amelyek a Résztvevők saját személyes adataik megadásával történtek.

5. Ajándék

5.1 A Promóció során a jelen Játékszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő Résztvevők egy Rapid Fun2Fix G1010 ragasztópisztolyt kapnak ajándékba (a továbbiakban „Ajándék”):

5.2   Egy Résztvevő a Promóció teljes időtartama alatt annyi darab Ajándékra jogosult, ahány Terméket vásárolt. Minden Ajándék igényhez új Regisztráció szükséges. Egy Résztvevő maximálisan 3 db ajándékot igényelhet a promóciós időszak alatt.

5.3. Az Ajándék másra át nem ruházható, és készpénzre sem váltható.

5.4. Az Ajándékot a Szervező a Regisztráció során megadott címre kézbesíti 2022. június 1. és 2022. szeptember 30. között. Amennyiben a kézbesítés 2 alkalommal is sikertelen marad, úgy, a Résztvevő az Ajándékot csak személyesen veheti át a Szervező fenti székhelyén 2022. december 31-ig munkaidőben.

6. Adófizetés és egyéb költségek:

A Résztvevőket az Ajándékkal kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség, azonban az Ajándék átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő esetleges költségek (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő utazási költség stb.) őket terhelik.

7. Adatvédelem, személyhez fűződő jogok:

7.1 A jelen Promócióban való részvétel önkéntes. A részvétel feltétele azonban, hogy a résztvevők kifejezetten hozzájáruljanak ahhoz, hogy a Szervező az általuk megadott személyes adatokat kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje. A Szervező adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-59066/2012.

7.2 Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés és az adatok feldolgozása mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező lehetőséget biztosít a Résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen s személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címeken: 1133 Budapest, Lomb utca 37-39. címen, a hungarymarketing@acco.com e-mail címen vagy a https://mydata.accobrands.com/ weboldalon.

7.3 A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Promócióból való kizáráshoz vezet, ha a Promóció lebonyolításához szükséges adatok törlését az Ajándék átadása előtt kérelmezi.

7.4  A hírlevelek küldésének elfogadása NEM feltétele a Promócióban történő részvételnek.

8. Vegyes rendelkezések

8.1. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), az Ajándékok kézbesítésének – Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.2. Szervező Ajándékok tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a Résztvevő ilyen igényét jogszabályi keretek között az Ajándék gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti.

8.3. Szervező kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

8.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Résztvevő részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált kódok, illetve a Promóció szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Résztvevőt azonnali hatállyal kizárja a Promócióból.

8.5. Ha a Résztvevő adatfeltöltés közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.6. Szervező kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

8.7. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva teszi közzé a Weboldalon.

Budapest, 2022. április 28.

 

Promóciós termékek: 

Cikkszám Megnevezés
2020122EU Secure X6 iratmegsemmisítő, konfetti (2102023EU helyettesítője)
2020123EU Secure X8 iratmegsemmisítő, konfetti
2020124EU Secure X10 iratmegsemmisítő, konfetti
2020125EU Secure X6-SL Whisper-Shred™ iratmegsemmisítő, konfetti (2104005EU helyettesítője)
2020126EU Secure X8-SL Whisper-Shred™ iratmegsemmisítő, konfetti (2104007EU helyettesítője)
2020127EU Secure X10-SL Whisper-Shred™ iratmegsemmisítő, konfetti (2101809EU helyettesítője)
2020128EU Secure MC3 Whisper-Shred™ iratmegsemmisítő, mikrokonfetti
2020129EU Secure MC4 Whisper-Shred™ iratmegsemmisítő, mikrokonfetti
2020130EU Secure MC6 Whisper-Shred™ iratmegsemmisítő, mikrokonfetti
2020131EU Secure MC3-SL Whisper-Shred™ iratmegsemmisítő, mikrokonfetti
2020132EU Secure MC4-SL Whisper-Shred™ iratmegsemmisítő, mikrokonfetti
2020133EU Secure MC6-SL Whisper-Shred™ iratmegsemmisítő, mikrokonfetti
2020121EU Secure S5 iratmegsemmisítő, csík (2102020EU helyettesítője)